дкц,3,варна,диагностика,владиславово,консултативен,център,поликлиника,III,болница,медицина,медицински,центрове. ДКЦ 3-Варна ЕООД.ДКЦ III-Варна ЕООД.диагностика консултативен
Профил на купувача ПДФ Печат Е-мейл

 Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в "ДКЦ ІІІ - Варна" ЕООД

 


Последна промяна 10.04.2020

 

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9097309

Протокол 06.04.2020 г.

Обява

Информация АОП

Техн. изисквания

Приложения


 

 

 


31.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 30.07.2019 г. в 10.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. “Константин и Фружин”, в сградата на „ДКЦ  III-ВАРНА” ЕООД, заседателна зала ет. 2, ще се проведе публично заседание на комисията, в състав, определен със заповед № 50/25.07.2019 г. на Управителя на „ДКЦ  III-ВАРНА” ЕООД, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център III - Варна“ ЕООД”.

 

 

 Публично състезание по реда на чл.18 ал.1 т.12 от ЗОП

 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”.

  Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:  918530

 Разяснение по документацията:

Допусната е техническа грешка: в Образец № 3, точка 10 прогнозното количество е изписано "149 МWh" вместо "1000 МWh"

Възложителят прави следното разяснение:

В Предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец  № 3,  т.10 текстът

ДА СЕ ЧЕТЕ:
 ,,Заявяваме, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно количество електрическа енергия, съгласно посоченото в документацията за участие в процедурата (1000 МWh) в срок и с необходимото качество.“

Решение №3 от 31.07.2019 г.

Заповед 30.07.2019

Доклад

Протокол № 2 от 30.07.2019 г.

 Протокол №1 от 25.07.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение

Обявление

Решение

Документация

Технически изисквания

Образци на документи

Проекто-договор

 


 Последна промяна 11.09.2018

 

 Поради обстоятелството, че до крайния срок /02.10.2018 г. , 16.30 ч./ са получени по-малко от три оферти по обособени позоции № 1,2 - удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 05.10.2018 г.

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД с две обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:  9080937

Обява

Инф. АОП

Технически изисквания

Приложения

Протокол

Договори по позиции:

Позиция 1

Позиция 2

 


 

 Последна промяна 11.09.2018

 

 Поради обстоятелството, че до крайния срок /31.08.2018 г. , 16.00 ч./ са получени по-малко от три оферти по обособени позоции № 1,2,3,5,6,7,8,9 - удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 07.09.2018 г.

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9079778

Обява

Информация АОП

Техн. изисквания

Приложения

Протокол 10.09.2018

 Договори по позиции:

Позиция 1

Позиция 2

Позиция 3

Позиция 4

Позиция 5

Позиция 6

Позиция 7

Позиция 8

Позиция 9


 


 Последна промяна:  17.04.2018 г.

 

 Поради обстоятелството, че до крайния срок /31.03.2018 г. , 16.00 ч./ са получени две оферти, удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 02.04.2018 г. Отварянето на офертите ще бъде на 03.04.2018 г. в 10.30 ч.

 

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП     

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:  9074138

 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

Обява

Информация по чл 44

Информация обява в АОП

Технически изисквания

Образци

Проекто-договор

Протокол №1/03.04.2018

Протокол №2/17.04.2018

 Договор Последна промяна   21.03.2018 г.

 

Прекратяване на Обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

 

 

Поради обстоятелството, че до крайния срок /06.03.2018 г./ е получена само една оферта, удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 09.03.2018 г.

 

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП     

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9073351

 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД”

 

Обява

Информация по чл 44

Информация обява в АОП

Технически изисквания

Образци

Проекто-договор

Протокол от 12.03.2018 г.

 Протокол от 21.03.2018 г.


 Последна промяна 08.01.2018 г.

 

Поради обстоятелството, че до крайния срок /29.12.2017 г./ е получена само една оферта, удължаваме срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 04.01.2018 г.

 

 

   Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП                                        

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9071652

Доставка на стационарна дигитална  ехографска система за акушерство и гинекология  за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД”

 Протокол 05.01.2018

Обява

Документация

Образци

  

Последна промяна 23.05.2017 г.

                                            ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

 „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”

 

Решение - 23.05.2017

Доклад

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

 

Последна промяна 10.05.2017 г.

На 15.05.2017 г. в 10.30 часа на адрес: гр. Варна, бул. “Константин и Фружин”, в сградата на ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД, заседателна зала ет. 2, ще се проведе публично заседание на комисията, в състав, определен със заповед №23/04.05.2017 г.  на Управителя  на ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД, на което  ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците в  процедура за  избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на чл. 176 и сл. ЗОП, с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично–консултативен център III - Варна“ ЕООД” открита с обявление с уникален номер 782965/12.04.2017 г. на официалната страница на АОП, както и на официалната страница на ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД.

 

   Последна промяна 04.05.2017

                                                               Р Е Ш Е Н И Е

 НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 23 ОТ 04.05.2017 Г. НА УПРАВИТЕЛЯ НА “ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД:

 ПОРАДИ ОБЯВЕНИЯ ЗА ПОЧИВЕН ДЕН 08.05.2017 г. ДАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО обявена обществена поръчка по чл. 18 т. 12 от ЗОП – Публично състезание с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично–консултативен център III - Варна“ ЕООД”

 ЩЕ СЕ ОТВОРЯТ ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН – 09.05.2017 Г. от 10.30 часа в сградата ДКЦ ІІІ – ВАРНА” ЕООД гр. Варна, бул. “Константин и Фружин”, заседателна зала ет. 2.

 


Публикация 12.04.2017 г.

                                                        ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

по чл.18, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

 

 

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично –консултативен център III- Варна“ ЕООД”

 

 

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 782965

 

 

Обявление за поръчка

 

Решение за откриване на процедура

 

Документация

 

Образци на документи

 

 


 Последна промяна 14.02.2017

 Обществена поръчка по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП

 

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9060091

Договори-1    /01.02.2017/

Договори-2   /01.02.2017/

Договори-3   /01.02.2017/

Договори-4   /01.02.2017/

  Протокол 14.02.2017

 Покана по чл.191 06.02.2017 г

 Протокол 30.01.2017 г.

Обява 19.12.2016

Техн. изисквания 19.12.2016 г.

Документи 19.12.2016

Проекто- договор 19.12.2016

 

. 

Последна промяна 22,04,2016

 Обществена поръчка чрез публична покана

Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център IIIВарна” ЕООД по обособени позиции”.

 

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051907

Покана 30.03.2016

Документи 30.03.2016

Прогнозно количество и техн. специф. 30.03.2016 г.

Проекто- договор 30.03.2016

Протокол

Договор 09.05.2016 г.


 

 

Последна промяна 14,09,2015

 Обществена поръчка чрез публична покана

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9045904./14.09.2015 с предмет “Извършване на денонощна 24 часова невъоръжена физическа охрана на обект „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД”.

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9045904

Покана 14.09.2015

Документи 14.09.2015

Протокол 12.10.2015 г. 24.04.2015 г.

  • Обществена поръчка чрез публична покана

 „Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „ДКЦ III – Варна” ЕООД, гр.Варна

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9041150

 Покана 24.04.2015

 Документация 24.04.2015

 Образци 24.04.2015


  27,11,2014

  • Обществена поръчка чрез публична покана

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД възлага обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с уникален номер 9036729 на 27.11.2014 с предмет Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център IIIВарна” ЕООД

Изтегли Покана

Изтегли Документация

 Изтегли Протокол (12.12.2014)


26,11,2014

  • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА

 „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на графично – скопичен рентгенов апарат – втора употреба,  за нуждите на “ДКЦ ІІІ - Варна” ЕООД“ с номер от регистъра в АОП  03129-2014-0001  и   уникален идентификационен номер на документа 634923 от 25.11.2014г

 Изтегли Решение и Обявление (26.11.2014)

 Изтегли документи и Приложение (26,11,2014)

 Изтегли Протокол за раглеждане на оферти (21.01.2015)

  Протокол (24.02.2015 г.)

 Изтегли Договор (17.03.2015 г.)

  10.09.2014
  •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА


„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9033522/10.09.2014 с предмет Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център IIIВарна” ЕООД по обособени позиции

 Изтегли файлове

Изтегли Протокол (10.09.2014)

Изтегли Договор

  21,12,2013

  •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9024263/21.12.2013 с предметДоставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на стационарна  цифрова ехографска система за нуждите на „ДКЦ 3- Варна”   ЕООД

 Изтегли файлове


   30,09,2013

  •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9020453./30.09.2013 с предмет “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Диагностично-консултативен център III –Варна” ЕООД

 Изтегли файлове


  07,08,2013

  •   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с № 9018489./07.08.2013 с предмет “Извършване на денонощна 24 часова невъоръжена физическа охрана на обект „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД”.             

Изтегли файлове 24.06.2013 в 14:02:35 часа        

  •    ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Диагностично-консултативен център III – гр.Варна” ЕООД на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /публикувана на Портала на обществените поръчки с №   9016862/ с предмет  “ Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – гр.Варна” ЕООД по обособени позиции”.


Последна промяна ( Петък, 10 Април 2020 10:54 )
 
 

Вход